Aktuellt

2018 ett förändringens år för KFS-Företagens Trygghetsfond. Trygghetsfondens styrelse tog ett inriktningsbeslut gällande fondens framtid vid möte 2017-12-15

1 april: Trygghetsfonden administreras från den 1 april av Omställningsfonden, läs mer > 

Trygghetsfondens framtid

Styrelsen beslutade vid möte 2017-12-15 att Omställningsfonden ska bli servicegivare av omställningsåtgärder för alla medlemmar i DNF. Inriktiningsbeslutet säger att KFS trygghetsfond köper service från omställningsfondens kansli för 2018. Övergången sker vid lämlig tidpunkt under 2018. Så länge KFS Trygghetsfond består bedrivs verksamheten utifrån befintliga styrdokument och stadgar. Grunden för Trygghetsfondens framtida lösning är:
Fortsatt gott omställningsstöd till medlemsföretagen i framtiden i DNF
Fortsatt hög tillgänglighet och service
Fortsatt god kvalité i omställningsstödet
Inflytande från medlemsföretagen i DNF i styrning av omställningsstödet

Inkomna ärenden

Under 2017 inkom 99 ärenden till Trygghetsfonden. En lite ökning jämfört med föregående år.

Proaktiva åtgärder

Under 2017 budgeterade fonden för en försöksverksamhet under rubriken Proaktiva åtgärder. Avsikten var att fonden tillsammans med medlemsföretag som står inför förändringar inom sin verksamhet ska kunna kompetensutveckla personal för att undvika framtida uppsägningar. Under året har förts en dialog med några medlemsföretag för att försöka hitta möjliga vägar att starta sådan projekt. Dock har inget sådant kommit igång under 2017. Budgetposten finns med även under 2018 och förhoppningen är att kunna få till något projekt där Trygghetsfonden tillsammans med medlemsföretag kan möta framtida förändringar på et tidigt stadie.

Har ni idéer eller funderingar kring detta är ni välkomna att höra av er till Johan Frisö, johan.friso@kfs.net

Utredning PWC

Under våren 2017 gjorde PWC , på uppdrag av KFS och Pacta, en översikt av service och medlemserbjudande där man har jämförde KFS-Trygghetsfond och Omställningsfonden. I sammanfattningen konstateras bland annat följande. "Trygghetsfonden och Omställningsfonden erbjudande till sina medlemmar och deras medarbetare har flera gemensamma nämnare sett till service, möjlighet till insatser och tillgänglighet som erbjuds. Exempelvis erbjuder båda fonderna både aktiva insatser och ekonomiskt stöd under liknande premisser". Vidare kan konstateras att KFS-Trygghetsfond är effektiv, har närhet till medlemsföretag och klienter och bedriver en för medlemmarna mycket väl fungerande verksamhet.

Vill du veta mer

Johan Frisö

Kontakta områdesansvarig

Johan Frisö

Rådgivare KFS Trygghetsfond

Telefon: 08-556 009 75

E-post: johan.friso@kfs.net