Mallar, verktyg och support

Det är bäst att göra rätt från början. Med hjälp av en mängd mallar och verktyg blir det lätt att göra rätt. Våra uppdaterade Frågor och svar underlättar vardagsarbetet liksom modeller för att skapa en bättre arbetsmiljö. KFS sammanställer också lönestatistik för att underlätta lönesättningen.

Underlättar vardagsarbetet med fungerande verktyg och mallar 
Här på vår webb erbjuds specialdesignade verktyg som kan underlätta våra medlemsföretags vardag. Vi tillhandahåller användbara och flexibla mallar och blanketter inom områden som till exempel avtal, protokoll, anställning, varning, uppsägning och avsked. Vi visar även hur de tillämpas praktiskt och presenterar goda exempel. Se våra mallar (kräver medlemsinlogg).

Frågor och svar
Vi har en uppdaterad FAQ (frågor och svar) om angelägna frågor och sammanställer utifrån behov uppdaterade analyser, sammanfattningar, tabeller och jämförelser. Vi har också tagit fram verktyg för exempelvis konflikthantering. Se exempel på Frågor och svar. 

Arbetssätt inom arbetsmiljö
För att minska arbetsmiljöriskerna erbjuder vi verktyg för att skapa goda förutsättningar att utveckla arbetsmiljöarbetet och hitta arbetssätt och riktlinjer för skyddsutrustning. I samverkan med KFS fackliga samarbetsparter erbjuds varje år ett antal aktuella seminarier och arbetsmiljöutbildningar. Läs mer om KFS Arbetsmiljö. 

Lönestatistik
Ett efterfrågat hjälpmedel i företagens lönearbete är vår årliga partsgemensamma lönestatistik där vi sammanställer och analyserar våra olika branschers löner, ända ner på befattnings- och individnivå enligt SCB:s kodsystem SSYK. Resultatet rapporteras sedan till Medlingsinstitutet som är ansvarig myndighet för den officiella lönestrukturstatistiken. Utvalda företag och deras löneuppgifter rapporteras till SCB. Läs mer om lönestatistik. (kräver medlemsinlogg)

Samarbetsavtal
Samarbete med rätt leverantörer är viktigt för att bli och vara en bra arbetsplats och arbetsgivare. KFS samarbetar med ett antal företag och organisationer. I några fall har det resulterat i för medlemsföretagen förmånliga ramavtal. Se vilka våra samarbetspartners är.

Konfliktfond
Konfliktfonden ger skydd vid arbetsmarknadskonflikter. Ekonomisk ersättning kan utgå och det ingår i medlemsavgiften. MEN traditionen med goda relationer, respekt och en lösningsorienterad, rak och tydlig attityd i samarbete med både fackliga samarbetspartners och medlemmar har inte en enda utbetalning från KFS Konfliktfond gjorts på mer än 20 år.
Målet är istället att tillsammans, ständigt och innovativt, utveckla för framtiden i syfte att öka medlemsföretagens attraktivitet och konkurrenskraft. Och ha konfliktfria avtalsrörelser.