Branschanpassade avtal

KFS sluter konkurrenskraftiga kollektivavtal med möjlighet till bransch- och företagsanpassningar. Våra 15 branschavtal skapar förutsättningar för god affärsmässighet. Merparten är tillsvidareavtal utan angivna nivåer. KFS har också ett eget pensionsavtal PA-KFS 09 som är helt premiebestämt.

KFS 15 olika branschavtal bygger på det kommunala avtalet, men är alla anpassade för att passa verksamhet i företagsform, oavsett ägarform. Avtalen ger också utrymme för lokala lösningar om villkor och lokal lönebildning. Detta för att våra medlemsföretag ska kunna arbeta under likvärdiga förutsättningar som övriga aktörer i respektive bransch, ofta på konkurrensutsatt marknad. Då kan de bli attraktiva arbetsgivare med förmåga att behålla och rekrytera rätt medarbetare. 

Våra medlemsföretag anser att branschanpassade avtal är viktigt för deras konkurrens- och attraktionskraft. Avtalen underlättar att bygga en effektiv och stabil verksamhet som kan fullfölja samhällsuppdraget och leverera nytta för kommande generationer. Mer och bättre service för samma pengar.

Kollektivavtalen är medarbetaravtal – i princip samma avtal oavsett om det gäller tjänstemän eller arbetare. 

För oss är samarbetet med de fackliga parterna en väg att skapa stabila spelregler för framgångsrika och konkurrenskraftiga företag med nöjda och framgångsrika medarbetare.

Genom våra bransch/arbetsgivarråd och olika arbetsgrupper kan våra medlemsföretag aktivt påverka avtalens utformning och innehåll. Varje branschråd utses av styrelsen, ”äger” sitt avtal och agerar ”förhandlingsdelegation”. De möts minst två gånger per år för att säkra att KFS uppgörelser är förankrade i verkligheten och anpassade till respektive branschs speciella behov.

Tillsvidareavtal
KFS har tecknat tillsvidareavtal med tjänstemannafacken, vilket innebär att det inte finns någon tidsangiven avtalsperiod. För medlemsföretagen med tillsvidareavtal betyder det att man inte är beroende av att vänta med löneöversyn, eller vad gäller övriga förhandlingar om villkor, exempelvis i avtalsrörelsen.

Parterna i tillsvidareavtalen på tjänstemannasidan träffas regelbundet för att diskutera, justera och utveckla avtalen samt om det sker förändringar i lagar, anpassar vi branschavtalen utifrån dessa. Allt i syfte att förbättra och förenkla avtalen för våra medlemmar och målet är att över tid teckna tillsvidareavtal för fler branscher.

Processlöneavtal
Processlöneavtal är löneavtal utan angivna lönenivåer och kallas också för ”sifferlösa avtal”. Denna långsiktiga modell för individuell och differentierad lönesättning ger våra medlemsföretag möjlighet att sköta sin lokala lönebildning utan att behöva invänta centrala avtalsrörelser. Modellen skapar en god effektivisering i den komplexa förhandlingsprocessen, och innebär dialog samt ansvarstagande från alla parter att löpande justera, utvärdera och följa upp utifrån lönekriterier, prestation och måluppfyllnad. 

Utifrån de överenskomna branschavtalen arbetar KFS vidare i partsgemensamma arbetsgrupper som bland annat arbetat med kompetensförsörjning, visstidsanställningar och fackligt samarbete mm. KFS har avtal om Yrkesintroduktionsanställning för branscherna Energi, VA och Vård & Omsorg.

Målet är att fortsätta finna gemensamma åtgärder för att kunna möta det framtida kompetensbehovet, exempelvis tecknandet av studentmedarbetaravtal och praktik med yrkeskompetensbedömning.

Förutsägbara pensionskostnader med eget pensionsavtal PA-KFS 09
KFS har ett eget pensionsavtal för personer födda 1954 och senare. Pensionsavtalet PA-KFS 09 är helt premiebestämt, där medarbetaren genom Pensionsvalet (PV AB) har inflytande över pensionsavsättningarnas placering, fungerar som valcentral och ansvarar för information kring pensionsvalet. Avtalet är ett av marknadens modernaste och förvaltas av Pensionsnämnden.

Konfliktfond
Konfliktfonden ger skydd vid arbetsmarknadskonflikter. Ekonomisk ersättning kan utgå och det ingår i medlemsavgiften. MEN traditionen med goda relationer, respekt och en lösningsorienterad, rak och tydlig attityd i samarbete med både fackliga samarbetspartners och medlemmar har inte en enda utbetalning från KFS Konfliktfond gjorts på mer än 20 år. 

Målet är istället att tillsammans, ständigt och innovativt, utveckla för framtiden i syfte att öka medlemsföretagens attraktivitet och konkurrenskraft. Och ha konfliktfria avtalsrörelser. 

Läs även:

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@sobona.se