Stadgar för KFS

Senast reviderade vid årsstämman den 30 maj 2012

§ 1 Ändamål och medlemmar
Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är en arbetsgivarorganisation för företag/sammanslutningar som bedriver verksamhet inom det primär- och landstingskommunala kompetensområdet.

KFS har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ändamålet får på uppdrag av föreningens medlemmar fullföljas genom ett dotterbolag till föreningen.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i KFS kan erhållas av företag/sammanslutning som anges i § 1 och i den ordning stadgarna i övrigt anger.

Beslut om medlemskap fattas av verkställande direktör och anmäls till styrelsen.

Ansökan om medlemskap skall göras på fastställt formulär.

Arbetsgivaren utfäster sig genom sin underskrift på ansökningshandlingen att följa dessa stadgar.

§ 3 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa styrelsens beslut. Medlem skall årligen och senast 31 januari lämna uppgift om antalet arbetstagare samt totalt utbetald bruttolön för närmast föregående år. Medlem är skyldig att lämna, av KFS begärda, uppgifter om arbets- och löneförhållanden.

§ 4 Stämma
Ordinarie stämma hålls varje år före juni månads utgång efter kallelse av styrelsen.

Extra stämma kan inkallas av styrelsen eller av medlemsföretagen, om minst en tredjedel av dessa skriftligen begärt detta hos styrelsen.

Kallelse till ordinarie stämma utsänds minst åtta veckor i förväg per post. Kallelse till extra stämma utsänds minst två veckor i förväg eller, om ärende fordrar skyndsam behandling, minst tre dagar i förväg.

Senast två veckor före stämman utsänds – dagordning, fastställd av styrelsen – års- och revisionsberättelse – av medlem anmält ärende samt styrelsens utlåtande i detsamma.

På ordinarie stämma skall förekomma följande ärenden:
1. Stämman öppnas.
2. Val av två justerare tillika rösträknare.
3. Val av ordförande för stämman.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av sekreterare för stämman.
6. Justering av röstlängd.
7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
8. Styrelsens berättelse.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
12. Beslut om verksamhetsprogram, budget och avgifter.
13. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i styrelsen.
16. Val av revisorer.
17. Val av valberedning.
18. Övriga ärenden som i behörig ordning överlämnats till stämman.
19. Avslutande av stämman.

Stämman består av ombud som utövar medlemmarnas rösträtt.

Varje medlem har två röster och därutöver en för varje fullt 50-tal hos företaget anställda arbetstagare enligt senast lämnad uppgift.

Medlem med mer än 500 anmälda arbetstagare har dock för överskjutande arbetstagarantal endast en röst för varje fullt 100-tal arbetstagare.

Medlem bestämmer över utövandet av sin rösträtt.

Val förrättas med slutna sedlar om så begärs. Annan röstning sker öppet.

Ärenden avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lottning vid val respektive ordförandens utslagsröst vid övriga beslut.

Vid stämma förs protokoll.

§ 5 Förvaltning
KFS verksamhet och förvaltning utövas genom – stämma – styrelse – revisorer.

Verkställande direktören handhar ledningen av KFS verksamhet i enlighet med de direktiv som lämnas av styrelsen.

§ 6 Ekonomi – finansiering
KFS verksamhet finansieras genom årsavgift, varav en del är medlemsavgift som erläggs till föreningen och en del är serviceavgift som erläggs till KFS servicebolag.

Årsavgiften beräknas på medlemmens totalt utbetalda bruttolön för närmast föregående år. Årsavgiften fastställs av stämman.

§ 7 Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen skall bestå av lägst nio och högst femton ledamöter jämte lika många suppleanter som utses av ordinarie stämma. En majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter, hälften plus en, utses bland de förtroendevalda. Övriga ledamöter och suppleanter utses från medlemsföretagens verkställande ledning.

Vid valen bestäms ordningen för suppleanters inkallande till tjänstgöring.

Styrelsen är beslutför, då mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Varje ledamot har en röst. Den mening som erhåller det högsta röstetalet gäller som styrelsens mening. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Varje närvarande ledamot anses ha biträtt i protokollet angivna beslut om han ej anmält avvikande mening.

§ 8 Ordförande och vice ordförande
Styrelsens ordförande samt en 1:e vice och en 2:e vice ordförande utses av ordinarie stämma och utgör styrelsens presidium. Av dessa utses ordföranden och 1:e vice ordföranden bland de styrelseledamöter som är förtroendevalda och 2:e vice ordförande utses bland de styrelseledamöter som är från medlemsföretagens verkställande ledning.

§ 9 Förhandlingsdelegerade
KFS förhandlingsdelegerade utgörs av KFS presidium samt vid behov de ytterligare ledamöter styrelsen bestämmer.

§ 10 Valberedning
Ordinarie stämma utser en valberedning som utgörs av 5-7 personer som arbetar enligt, av stämman, fastställd instruktion. En majoritet av ledamöterna i valberedningen skall utses bland förtroendevalda. Arbetet med att hitta lämpliga kandidater bland de förtroendevalda skall samordnas med de politiska partierna. Inom valberedningen utser stämman ordförande bland de förtroendevalda.

§ 11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för KFS organisation och förvaltningen av KFS angelägenheter. Styrelsen utser verkställande direktör, som handhar den löpande förvaltningen efter styrelsens anvisningar. Styrelsen kan meddela särskild arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. Styrelsen utser firmatecknare.

Styrelsen företräder KFS och dess medlemmar vid förhandlingar och överläggningar med arbetstagarnas organisationer om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och avser personal anställd hos medlemmarna. I sådana frågor träffar styrelsen, för KFS och dess medlemmar, bindande avtal och fattar för KFS bindande beslut.

§ 12 Branschråd
Styrelsen beslutar om bildande av branschråd, som består av grupp av medlemmar verksamma inom samma bransch. Ledamöter och ordförande i branschråd utses av styrelsen.

Branschråd har till uppgift att – inom ramen för den verksamhet KFS bedriver – främja branschens gemensamma intressen och verka som referensgrupp vid träffandet av överenskommelser om centrala kollektivavtal.

Branschråd sammankallar vid behov till branschkonferens. Till konferens kallas samtliga medlemmar inom branschen.


§ 13 Inrättande av konfliktfond samt skadeersättning vid konflikt

13.1
Ordinarie eller extra stämma kan besluta om inrättande av konfliktfond, om fondens storlek samt sättet att tillföra den medel.

Styrelsen kan därutöver besluta om extra avgifter till konfliktfonden i händelse av konflikt.

Konfliktersättning utgår efter beslut av styrelsen.

Regelverk för skadeersättning framgår av moment 13.2-13.6 nedan.

13.2
Vid av arbetstagare vidtagen strejk eller annan stridsåtgärd, mot medlem i Kommunala Företagens Samorganisation, är medlemmen enligt vad som nedan sägs berättigad att få ersättning för liden skada till följd av stridsåtgärden.

Ersättningen beviljas av styrelsen med hänsyn tagen till frågans vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, skyldigheten att informera och överlägga enligt § 14 i KFS stadgar och vad KFS ekonomiska tillgångar tillåter.

Härvid bör i den utsträckning som kan ske ersättningen bestämmas i förhållande till den direkta skadan som medlem lidit genom konflikten och inte rimligen kunnat undvika.

Rätt till ersättning föreligger inte om stridsåtgärden uppkommit tidigare än tre månader efter det att medlem erhållit inträde i föreningen. Styrelsen får dock om det föreligger särskilda skäl bevilja ersättning även i sådant fall.

13.3
Om medlem ej beviljas ersättning enligt vad som stadgas i moment 13.2 är medlemmen vid strejk enligt vad nedan sägs, berättigat till ersättning för liden skada av arbetsinställelsen med 0,06 procent av den lönesumma som medlemmen utbetalat under föregående kalenderår. Ersättning utgår dock inte vid strejk, som uppkommit hos medlem tidigare än tre månader efter det att medlemmen erhållit inträde i KFS.

Vid strejk av samtliga hos medlemmen anställda arbetstagare utgår i ersättning hela det sålunda bestämda beloppet. Deltar endast vissa i strejken, utgår i ersättning en så stor del av det nämnda beloppet som svarar mot de strejkandes andel av hela antalet anställda.

Efter samma grunder lämnas till medlem ersättning för lockout som godkänts av KFS styrelse och stämma. Vid en sådan lockout utgår dock ersättning till medlem även om stridsåtgärden träder i kraft tidigare än tre månader efter det att medlemmen erhållit inträde i föreningen.

Om strejk eller lockout inte varat mer än en arbetsdag, utgår inte ersättning enligt detta stycke. Strejk anses ha börjat, då medlem till föreningen eller vederbörande organisation avsänt anmälan att strejk utbrutit.

13.4
KFS är inte skyldig att ersätta skada till följd av stridsåtgärd om medlem vägrat att vidta de åtgärder som styrelsen eller stämma påfordrat för att avvärja eller upphäva stridsåtgärden eller om medlemmen på annat sätt handlat otillbörligt.

13.5
Vid allmänna arbetsinställelser eller då det är motiverat av KFS allmänna ekonomiska ställning, har stämman rätt att besluta, att ersättning till medlem skall begränsas eller helt indragas. I stämmans beslut skall ej delta andra ombud än de som företräder medlem enligt gällande stadgar.

13.6
Underlåter medlem att i rätt tid betala förfallen avgift till föreningen förlorar företaget all rätt till ersättning för skada genom strejk och lockout, som börjar efter förfallodagen och innan den förfallna avgiften till fullo inbetalats.

§ 14 Förfarande vid konflikt
Är medlem utsatt för konflikt skall denne ofördröjligen underrätta KFS, som har att omedelbart bistå medlemmen för att söka bilägga konflikten. Medlem är därvid skyldig att följa KFS anvisningar.

Beslut om stridsåtgärder fattas av styrelsen efter hörande av respektive branschråd/arbetsgivarråd. Avser beslutet större delen av KFS branscher skall stämman höras.

Medlem äger inte besluta om lockout av sina arbetstagare utan rekommendation från styrelsen.

§ 15 Förvaltningsberättelse
För varje år skall styrelsen avge förvaltningsberättelse.

§ 16 Revision
KFS revision handhas av två lekmannarevisorer jämte två personliga suppleanter för dem. De av stämman utsedda lekmannarevisorerna skall biträdas av en auktoriserad revisor jämte suppleant.

Revisorerna väljs av ordinarie stämma för tiden intill nästa ordinarie stämma hålls.

§ 17 Medlemskaps upphörande mm
Utträde ur KFS kan endast äga rum vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar sex månader efter skriftlig uppsägning. Styrelsen kan dock medge medlem rätt att utträda ur KFS vid annan tidpunkt.

Medlem, som inte fullgör sina förpliktelser enligt stadgarna, kan av styrelsen åläggas skadestånd och/eller med omedelbar verkan uteslutas ur KFS.

Utträdande medlem äger inte återfå de avgifter han betalat till KFS.

§ 18 Skiljenämnd
Uppkommer tvist mellan medlem å ena sidan och KFS å andra sidan kan tvisten ej föras till domstol utan skall avgöras av tre skiljemän, utsedda enligt vid tillfället gällande lag om skiljemän.

§ 19 Stadgeändring och upplösning
Om KFS upplösning beslutas av en enhällig stämma eller av två på varandra följande stämmor, därav minst en ordinarie, och på den senast hållna med minst två tredjedelars majoritet. Om ändring av dessa stadgar beslutar stämma med två tredjedels majoritet.

Om upplösning av KFS beslutas skall efter betalande av alla skulder det som återstår fördelas mellan medlemmarna i förhållande till summan av vad var och en under de senaste tio åren inbetalt i årsavgifter.