KFS beviljas statsbidrag från Arbetsförmedlingen

[Pressmeddelande]

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal och Seko beviljats 520.000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Bidraget ska användas till att vidareutveckla och skala upp arbetet med att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. 

Insatserna handlar om att erbjuda praktikplatser för språkutveckling och yrkeskompetensbedömning och stödja arbetsgivarna i detta genom verktyg som handledarutbildningar och andra verktyg. Avgörande för att lyckas är att skapa kedjor av insatser som leder till etablering inom verksamheter med rekryteringsbehov.

- Inom de flesta av våra branscher finns ett stort rekryteringsbehov, där många befattningar klassificeras som bristyrken. Våra modeller för kompetensförsörjning utgår ifrån medlemsföretagens behov och visar när olika verktyg såsom praktik, språkutbild­ning och yrkeskompetens­bedömning är extra bra att använda samt hur man kan få stöd i de olika stegen, säger Conny Larsson som är projektledare på KFS.

Resultatet på kort sikt är att fortsätta skapa möjligheter för fler praktikplatser, yrkeskompetensbedömningar, andra arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns hos medlemsföretagen. På längre sikt är målet att medlemsföretagen ser målgruppen nyanlända som en självklar rekryteringsbas.

I början av 2018 går KFS ihop med Pacta för att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation. Den nya organisationen får drygt 1100 medlemsföretag, som tillsammans sysselsätter omkring 90 000 medarbetare. I den nya organisationen kan KFS beprövade verktyg, redskap och modeller spridas även till medlemsföretagen i Pacta samtidigt som processerna som startats upp under de senaste två åren för tidigare medlemsföretag i KFS nu kan fördjupas.

För mer information kontakta:

Anna Steen, t f förhandlingschef KFS, tel: 070- 419 33 77, anna.steen@kfs.net
Conny Larsson, projektledare KFS, tel: 073-9606361, conny.larsson@kfs.net

KFS har en nationell avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen att tillsammans verka för att öka sysselsättningen och minska det relativa arbetslöshetstalet. Avsikten är att bidra till medlemsföretagens långsiktiga kompetensförsörjning.