Sundsvall elnät

Integration, mångfald och stärkt företagskultur på Sundsvall Elnät och ServaNet

Som kommunägt bolag ligger det i Sundsvall Elnäts intresse att bidra med integrationsstärkande insatser för att hjälpa kommunen nå de mål som satts upp kring integration och mångfald. Bolaget, som deltar i Energiuppropet, har därför tillsammans med ServaNet öppnat upp och förberett för att ta emot nyanlända praktikanter och samtidigt förbättra företagskulturen i organisationen. HR-chefen Kristina Blombäck och konsulten Kristina Lockner berättar om hur de gått till väga.

När kommunfullmäktige i Sundsvall i juni 2016 fattade beslut om att bland annat stärka integrationen i kommunen valde Sundsvall Elnät att se uppdraget som en utvecklingsmöjlighet och något som skulle prägla hela verksamheten – ända in i företagskulturen. Sommaren 2017 beviljades bolaget anslag från kommunen för att med hjälp av en extern resurs ta fram en handlingsplan och genomföra aktiviteter så att de på bästa sätt kan ta emot nyanlända på arbetsplatsen, och därmed var arbetet igång.

Engagera hela organisationen

En viktig del i arbetet var att väcka engagemang hos ledarna runt om i organisationen för att lättare kunna lägga den tid och resurser som behövs för att lyckas med projektet och sprida engagemang vidare till samtliga medarbetare.
- Det är lätt hänt att projekt som detta bara blir just ett HR-projekt men det har vi varit noga med att det inte är, säger konsulten Kristina Lockner som är inhyrd för att driva och stötta projektet.
- Projektet handlar ju även om hur vi bemöter varandra och förhåller oss till varandra i stort. En välkomnande miljö och bra introduktion är viktigt var man än kommer ifrån. Det är viktigt att var och en förstår att de är en del av resultatet och påverkar hur det är på arbetsplatsen, fortsätter HR-chefen Kristina Blombäck.

Strategiska medarbetare

För att verkligen integrera arbetet i verksamheten införde Kristina Lockner en metodik med så kallade strategiska medarbetare. Tolv personer från olika delar av organisationen har utsetts till rollen för att tillsammans med ledare delta i planeringen och genomförandet av projektet. De strategiska medarbetarna är även ambassadörer för företagens värderingar och en extra talesperson i olika samtalsrum med sina kollegor.

- Det finns mycket vi-stärkande effekter för företag som arbetar på det här sättet och det skapar även ett nätverk över verksamhetsområdena och ett naturligt forum där vi en timme i slutet av några arbetsdagar i veckan pratar verksamhet och de mjuka frågorna, säger Kristina Lockner.

De strategiska medarbetarna har även gått KFS handledarutbildning för att lära sig mer om introduktion och handledning, och b.la. en föreläsning av MR-fonden om asyl, migration och mänskliga rättigheter.

Kulturförflyttningsdag

Varje år har Sundsvall Elnät och ServaNet en kulturförflyttningsdag för samtliga medarbetare. I och med deras pågående arbete var det självklart att temat i år skulle vara just integration och mångfald. Dagen bestod av spännande föreläsare om integration på företag på förmiddagen, medan eftermiddagen ägnades åt workshop om Sundsvall elnäts kultur med bland annat cafédialog tillsammans med de strategiska medarbetarna. Underlaget samlades in och kommer att användas i det fortsatta arbetet.

- Vi har fått väldigt positiv respons från medarbetarna efter kulturförflyttningsdagen. De har fått perspektiv och börjat reflektera kring vår företagskultur, säger Kristina Blombäck.

Nyanlända praktikanter

Sundsvall Elnät och ServaNet har identifierat möjliga praktikplatser och tjänster genom att skicka ut en förfrågan till ledarna där de fått ange vilken kompetensprofil de kan tänka sig ta emot och till vilka uppgifter. Underlaget har sedan skickats till deras kontaktperson på Arbetsförmedlingen som är i full gång med att hitta 2-3 matchande profiler. Förhoppningen är att praktikanterna ska vara på plats innan sommaren.

- Engagemanget har varit stort från ledarna att titta på sina avdelningar för att vara delaktiga i detta och det finns en förväntan hos medarbetarna att någon kommer snart, säger Kristina Lockner.

Det fortsatta arbetet

Företagen arbetar vidare med det insamlade materialet från kulturförflyttningsdagen för att fortsätta utveckla företagskulturen. De har även löpande kontakt med Arbetsförmedlingen för att hitta rätt kompetens till praktikplatserna och kunna introducera nya medarbetare i verksamheten. Eftersom arbetet är integrerat i verksamheten med bland annat strategiska medarbetare och engagerade ledare har det goda förutsättningar att leva vidare även efter projektets slut.

- Vi vet vad detta ger företagen och därför kommer vi att fortsätta, avslutar Kristina Blombäck.

Vill du veta mer om inkludering på arbetsplatsen?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se