Historik

KFS bildades på initiativ av ett antal kommunala energiföretag, representanter från deras ägare och Svenska Kommunförbundet. Målet var att bilda en starkt förankrad arbetsgivarorganisation som kunde garantera en branschanpassning av anställningsvillkoren och leverera konkurrenskraftiga centrala avtal. Året var 1988.

Syftet med att frigöra resurser från Svenska Kommunförbundet för att skapa en egen organisation var:

 • ge de kommunala företagen ett mer direkt inflytande på kollektivavtalen
 • erbjuda arbetsgivarservice särskilt anpassad till kommunala aktiebolag 
 • möta behovet av konkurrenskraftiga kollektivavtal anpassade till respektive bransch och verksamhet
 • ge arbetsgivarfrågorna ett perspektiv både från den kommunala världen och omvärlden

Gensvaret från landets kommuner var mycket stort, och antalet medlemsföretag ökade snabbt. Arbetsgivarorganisationen KFS har successivat utvecklats utifrån våra medlemsföretags behov, och ger idag service i arbetsgivarfrågor till knappa 600 företag.

 • 1988 KFS Ideella Förening bildas av 46 företag. 
 • 1990 KFS första egna VD, Erik Helleryd som stannar i 17 år. 
 • 1991 Privatägda företag tillåts bli medlemmar.
 • 1992 Första branschavtalet -Energi. KFS anställer egna förhandlare. Friskolereformen. 
 • 1993Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skapar helt ny bransch, Personlig Assistans. PA-KFS med förmånsbestämda pensionsförmåner, premiebestämd ålderspension och riskskydd. KFS Trygghetsavtal, med Trygghetsfond, skapas som stöd till anställda uppsagda p g a arbetsbrist. 
 • 1994 Ytterligare sju branschavtal sluts: Fastighet och Näringsliv, Konsult & Service, Parkering, Storhushåll, Turism och Fritid, Utbildning samt Vård och Omsorg.
 • 1995. Sverige blir medlem i EU och KFS i svenska sektionen av CEEP
 • 1996. Branschavtal Anläggning.
 • 1998 Första hemsidan lanseras. Branschavtal Flygplatser och VA
 • 2000 KFS medlemsföretag passerar 500-strecket.
 • 2001 Branschavtal Renhållning och Trafik.  
 • 2003 Annonskampanj ”Myt och verklighet om kommunägda företag.
 • 2004 Resultatet från rundabordssamtalen sammanfattas i skriften ”I samhällets tjänst”, som även är diskussionsunderlag vid två nationella konferenser. Branschavtal för SLTF, Svensk Lokaltrafikförening
 • 2005 Begreppet ”Affärsmässig samhällsnytta” lanseras i annonskampanj = hur kan KFS hjälpa medlemmar att förena affärsmässiga och politiska mål. KFS syn på de kommunägda företagens särskilda uppdrag presenteras i olika möten.
 • 2007 Annonskampanjen ”Kan affärsmässiga och politiska mål förenas” belönas med Dagens Samhälles Columbi Ägg 2007. Personalchefsnätverket återbildas. VD-program. Premiär på KvalitetsMässan
 • 2010 Introduceras styrelseutbildning i kommunala bolag, i samarbete med StyrelseAkademien. Revidering av Affärsmässig samhällsnytta. CEEP-CSR Label lanseras, för företag som integrerar Corporate Social Responsibility i verksamheten.
 • 2011 Samarbete med andra fristående arbetsgivarorganisationer.  ”De fyra fria”. Flyttar till World Trade Center.
 • 2012 Tecknar flera tillsvidareavtal som saknar centralt angivet utrymme (sifferlöst). 
 • 2013 ”De fyra fria” blir ”Den fria sextetten”. Ny definition av ”affärsmässig samhällsnytta”.
 • 2015 KFS stärker sin position som arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga företag i att ytterligare profilera sig på viktiga mötesplatser och i ambassadörskap tillsammans med medlemsföretagen. KFS-priset delas ut för första gången under KFS-dagarna. 
 • 2016 Avtalsrörelse inleds.