Alla branschråd

Branschråden är medlemsföretagens gemensamma kanal för dialog och medlemsinflytande. Genom branschråden har medlemsföretagen ett starkt inflytande över de centrala kollektivavtalens utformning och anger inriktningen för vilka branschanpassningar som är önskvärda.

Samspel och dialog genom KFS branschråd har genom åren haft en avgörande betydelse för KFS framgång som personlig, attraktiv och kunnig arbetsgivarorganisation.

Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemsföretagen i respektive bransch en god möjlighet till inflytande i KFS verksamhet, samtidigt som medarbetarna på KFS kansli har en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens behov och förväntningar. Där fångas aktuella frågor, som sedan kan föras vidare i andra forum.

Branschråden utgör "örat mot rälsen" och vi lägger mycket kraft på att branschrådsmöten ska vara angelägna och locka till engagemang. I förlängningen är branschrådens huvuduppgift att påverka och utveckla branschavtalen.

Branschråden är företrädare för medlemmarna i sin bransch. Branschrådet skall representera medlemsföretagens olika verksamhetsinriktningar inom branschen, samt vara väl sammansatt avseende geografisk spridning och storlek på företagen.

Branschråd bör ha mellan fyra och tio ledamöter som nomineras av medlemsföretag och utses av styrelsen. Arbetsgivarråden består av representanter från samtliga branschens medlemsföretag medan branschråden består av ett antal valda representanter.

Råden sammanträder vid minst två tillfällen per år. För att ge tillfälle till branschövergripande utbyte och information arrangerar KFS möten för branschrådens ordförande och även branschkonferenser när så önskas.

KFS har för närvarande tretton bransch- och arbetsgivarråd: Besöknäring, Energi, Fastighet och Näringsliv, Flygplats, Länsmuseerna, Parkering, Musei- och arkeologisk verksamhet, Personlig Assistans, Trafik,  Utbildning, VA, Vård och Omsorg samt Återvinning.