Avtalsrörelse 2017

Avtalsrörelsen 2017 är avslutad och vi har nu gällande avtal för samtliga branscher. Nedan kan du ta del av dokumentation från avtalsrörelsen.

December

Samtliga avtal, frånsett utbildningsavtalet, finns samtliga avtal i pdf och att beställa i tryckt format under Trycksaker. Dessa avtal har även distribuerats till medlemsföretag och fackliga motparter. Utbildningsavtalet kommer att distribueras och finnas tillgängligt digitalt senast i januari 2018.

November 2017

Oktober 2017

Augusti/september 2017

Nu börjar avtalen bli färdiga för tryck och publiceras digitalt som pdf slutet av augusti/början av september. I takt med att de blir klara hittar ni avtalen på webbplatsen under respektive branschsida samt på sidan Trycksaker. Alla medlemsföretag får dessutom ett antal tryckta exemplar distribuerade direkt från tryckeriet. Detta gäller även våra fackliga motparter som nu får lämna önskemål om antal exemplar av varje avtal. Vill ni beställa fler går det utmärkt via vår webb. För medlemsföretagen är de tryckta avtalen kostnadsfria medan vi tar ut ett självkostnadspris om 30 kronor per exemplar för alla övriga beställare. Avtalen distribueras från och med andra veckan i september.

Dessa avtal trycks i slutet av augusti/början av september:

 • Energi
 • Besöksnäring
 • Flygplatser
 • Parkering
 • Fastighet & Näringsliv
 • Konsult & Service
 • Läns- och regionmuseer
 • Musei- och arkeologisk verksamhet
 • VA
 • Återvinning
 • Trafikhuvudmännen

Vård- och omsorgsavtalet kommer inledningsvis endast finnas i pdf men kan komma att tryckas senare.

Utbildning, Personlig assistans och Trafik förhandlas i nuläget, vilket gör att tryck och distribution kommer i ett senare skede under hösten. 

 

Juni 2017

22 juni: Nu är vårens avtalsrörelse i hamn

Efter en intensiv avtalsrörelse kan KFS t f förhandlingschef Anna Steen nu börja pusta ut. Tillsammans med KFS förhandlare har nu avtal inom samtliga KFS branscher tecknats, senast idag blev uppdateringarna av tillsvidareavtalen klara på tjänstemannasidan inom ett flertal branscher.

- KFS har nu gällande avtal med alla parter och därmed är vårens avtalsrörelse i hamn. Det som återstår är Trafikavtalet, Personlig assistans och Lärarnas samverkansråd vad gäller Utbildningsavtalet och dessa förhandlingar återupptas efter sommaren, säger Anna Steen.

Avtalen finns nu på respektive branschssida och de ska även tryckas upp och distribueras under tidig höst.

- Utmaningarna har varit att få så pass många parter att komma överens om samma avtal. Förhandlingarna har varit intensiva och konstruktiva och vi har återigen genomfört en avtalsrörelse utan vare sig konflikt eller varsel om konflikt. Stort tack till branschråden som varit involverade och engagerade i avtalsrörelsen och tack till alla våra parter som deltagit i många konstruktiva samtal! 

 

15 juni: KFS tecknar avtal med Kommunal, Unionen och Transport

Ytterligare avtal har tecknats med våra parter. Idag slöts följande avtal:

14 juni: KFS tecknar avtal med Kommunal och Seko

KFS har nu tecknat avtal med Kommunal för branschen Utbildning, och med Seko för branschen Energi. Läs mer här:

1 juni: KFS tecknar avtal med Kommunal

KFS och Kommunal har nu tecknat flera avtal i årets avtalsrörelse. Avtalen följer märket på 6,5 % på tre år och innehåller några nyheter. Det är nu möjligt att återföra allmän övertid om övertiden kompenserats med ledighet. Medarbetare har möjlighet att växla semestertillägget mot fler lediga dagar. Vidare ökar möjligheten att minska kostnaderna för sjukfrånvaro.

I Läns- och regionmuseiavtalet införs en ny turordningsregel för tillsvidareanställda i projekt som är helt externfinansierade.

De avtal som tecknats är:

KFS och motparterna har också börjat växla yrkanden och ha förberedande kontakter och möten för de avtal som löper ut i höst; Utbildning, Trafik och Personlig assistans. Även för dem hoppas vi på treåriga avtal.

Information om storhelgstillägg kommer att publiceras på respektive avtals branschsida på KFS webbplats. Där kommer även protokollen att finnas i pdf-format. Själva avtalstexten kommer att tryckas och finnas tillgänglig efter sommaren.

Maj 2017

Flera avtal på arbetsmarknaden börjar bli klara och frågorna till KFS om läget i våra förhandlingar är många, och det är förståeligt.
Förhandlingar pågår nu med alla parter och för vissa avtal är en överenskommelse nära. Dock kvarstår några för KFS avgörande frågor att lösa innan vi är helt överens. 
En annan grannlaga uppgift är att räkna fram och komma överens om löneökningarnas storlek med de förbund som vill ha märket uttryckt i krontal. 

April 2017

Aktuellt läge i KFS avtalsförhandlingar

KFS förhandlingschef Anna Steen bloggar om senaste nytt inom avtalsrörelsen: Sedan det så kallade märket blev klart i förhandlingarna inom ramen för industriavtalet den 31 mars har arbetet i KFS avtalsförhandlingar accelererat. Utgångspunkten för samtliga avtalsområden är att teckna treåriga avtal.

KFS har hela 15 olika avtal, varav 12 förhandlas under våren. Vi har följaktligen många motparter, närmare bestämt elva stycken. Vi har också medarbetaravtal, det vill säga att branschavtalet tillämpas på alla medarbetare på företaget oavsett arbetsuppgifter.

Det innebär i avtalsförhandlingarna att alla parter måste vara överens om de förändringar som ska göras i de allmänna anställningsvillkoren. Branschavtalen är olika sinsemellan utifrån branschernas olika förutsättningar och konkurrens från näraliggande avtal med andra arbetsgivarorganisationer. Respektive motpart har dessutom sitt eget löneavtal. En annan viktig fråga som nu förhandlas är hur löneökningarna under avtalsperioden ska konstrueras utifrån det rådande märket.

Det resulterar i ett intrikat och komplicerat förhandlingsarbete som innebär att inget är klart förrän alla parter är överens inom respektive branschavtal. Därför är det vanskligt att säga något om när förhandlingarna kan tänkas vara avslutade.

Förhandlingarna är nu igång på alla aktuella avtal men inte riktigt med alla motparter. Resultatet från förra avtalsrörelsens arbetsgrupper tas nu omhand i förhandlingarna. Vi har anledning att tro att våra viktigaste yrkanden om att minska kostnaderna för sjukfrånvaro kan komma att få en lösning. Förhandlingarna förs framåt på ett konstruktivt sätt och vi har i dagsläget ingen anledning att befara varsel eller konflikt.

För tillsvidareavtalen gäller en annan ordning. De löper på och med tjänstemannafacken förs diskussionerna om förändringar i branschavtalen i de så kallade avtalsvårdsgrupperna så att även de kan medverka i avtalsrörelsen utan att behöva säga upp avtalen. 

Mars 2017

31 mars - Industriavtalet klart

Industriavtalet är klart och parterna är överens. Avtalet är treårigt och innebär ett avtalsvärde på 6,5 procent. Avtalet slöts efter att parterna svarat ja på de opartiska ordförandens slutliga hemställan.

- Vi är glada att märket innebär ett treårsavtal vilket medför en stabil löneutveckling. Vad gäller övriga delar av märket har vi inte analyserat klart vad det innebär för KFS förhandlingar, säger KFS tf förhandlingschef Anna Steen.

I och med att märket nu är fastställt kan även KFS avtalsförhandlingar gå in i en mer aktiv fas. Förhandlingstillfällen är utsatta med parterna under april och maj. Vi rapporterar löpande kring det som händer på denna sida.

 

Under februari och början av mars växlade KFS yrkanden med sina motparter i de avtal som löper ut nu i vår. Energiavtalet löper ut den 30 april medan övriga avtal löper ut den 31 mars.

Dessutom har KFS tillsvidareavtal med tjänstemännen och de avtalen löper på. De avtalen innehåller inte någon centralt bestämd löneökning vilket innebär att de lokala lönerevisionerna på företagen kan genomföras utan att vänta in något resultat från de centrala förhandlingarna.

Under vecka 11 började KFS förhandlingarna. Först ut var Kommunal och tjänstemännen på avtalen Läns- och regionmuseer, Besöksnäring och Musei- och arkeologisk verksamhet och denna vecka fortsätter arbetet med fler avtal och motparter.

Under den ettåriga avtalsperioden har flera partsgemensamma arbetsgrupper diskuterat olika frågor inför årets avtalsrörelse. Resultatet från detta arbete ska nu involveras i förhandlingarna, exempelvis frågan om företagens ökade kostnader vid sjukskrivning, möjligheten att införa divisorer i stället för krontal för särskilda ersättningar och nytt löneavtal med Kommunal.

En viktig parameter för KFS avtalsrörelse är resultatet av förhandlingarna på industrisektorn, det sk märket. Resultatet från förhandlingarna inom industrin utgör normen för övriga avtal på arbetsmarknaden vad gäller löneökningarna, avtalsperiodens längd och andra villkor och ska vara klart den 31 mars. I nuläget finns en skiss för industriavtalen som innebär en treårig avtalsperiod. Förövrigt är inget känt om vad parterna inom industrin förhandlar om. Det kan även bli så att avtalet får en annan längd beroende på övrigt innehåll i slutresultatet.

Februari/mars 2017

KFS presenterade sina yrkanden för de fackliga motparterna i slutet av januari och nu har vi precis börjat växla yrkanden med facken. Det har i dagsläget inte framkommit någon entydig bild av fackens yrkanden, vi ser både yrkanden som lagts fram vid tidigare tillfällen och nya förslag. KFS har många avtal och många motparter därför kommer växlandet av yrkanden att pågå några veckor till och förhandlingarna inleds i mitten av mars. 

Förhandlingarna om nytt industriavtal går in i avgörande skede under mars månad och i slutet av månaden lär vi se vad som blir denna avtalsrörelses ”märke” avseende avtalsperiodens längd, löneökningarnas storlek och annat.

Januari 2017: Nu är avtalsrörelsen igång

Avtalsrörelsen 2017 inleddes den 26 januari i och med att KFS förhandlare träffade de fackliga motparterna vid en välbesökt avtalsupptakt. Läs mer om avtalsupptakten >

December 2016: Nu blickar vi framåt mot avtalsrörelsen 2017

KFS har nu tecknat avtal med alla parter för alla branschavtal. Därmed är avtalsrörelsen för 2016 avslutad och förberedelserna för avtalsrörelse 2017 är påbörjade. T f förhandlingschef Anna Steen sammanfattar nuläget, läs mer här > 

 

Affärsmässig samhällsnytta är grunden för allt KFS gör och kollektivavtalen utgör en stor och vital del i varumärket. Avtalen ska bidra till företagens affärsmässighet, de ska vara konkurrensneutrala mot andra branschavtal utanför KFS, de ska underlätta kompetensförsörjningen till företagen och skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor.

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Chef för arbetsgivarservice

Telefon: 08-452 72 77

E-post: anna.steen@sobona.se