KFS beviljas statsbidrag och tar plats i YA-delegationen

[Pressmeddelande]

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Yrkesintroduktionsavtalen utvidgas samtidigt till att omfatta fler grupper – nyanlända och långtidsarbetslösa, som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.
– Det ligger helt rätt i tiden att arbeta strategiskt med YA. KFS inkluderingsarbete utgår från vår värdegrund om affärsmässig samhällsnytta och statsbidraget gör att vi kan vässa våra verktyg ytterligare. KFS kan dessutom bidra nationellt i och med att Utbildningsdepartementet erbjudit oss en plats i YA-delegationen, säger KFS vd Monica Ericsson.

Statsbidraget kommer bland annat att användas till att vidareutveckla KFS Handledarutbildning och stöd för språkutveckling. Sedan handledarutbildningen lanserades 2016 har den kompletterats med en särskild språkmodul för att möta behovet av yrkesintroduktionsanställningar för nyanlända.

Målet är att fördjupa kunskapen hos utbildade handledare på företagen och säkerställa det arbetsplatsförlagda lärandet.

De utvidgade yrkesintroduktionsavtalen börjar gälla den 1 maj och omfattar branscherna Energi (med Kommunal och Seko) och VA (med Kommunal) vilket möjliggjordes genom konstruktivt samarbete mellan parterna.

– Genom att utvidga avtalen om yrkesintroduktionsanställning till att omfatta långtidsarbetslösa och nyanlända har vi ytterligare breddat rekryteringsbasen för medlemsföretagen. Det gör det enklare för företagen att anställa då man inte skiljer på olika grupper som behöver stöd in på arbetsmarknaden, säger Anna Steen tf förhandlingschef på KFS.

Conny Larsson, projektledare för KFS inkluderingsarbete, är den som tar plats i YA-delegationen (Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar, en statlig kommitté som verkar på uppdrag av Utbildningsdepartementet).
– KFS har ett starkt inkluderingsarbete och vi är stolta över att vi som en liten arbetsgivarorganisation inbjuds att delta i den nationella YA-delegationen. Vi har mycket att bidra med i form av kompetens och konkreta verktyg som främjar integration och inkludering på arbetsmarknaden, säger Monica Ericsson.

För mer information kontakta:

Monica Ericsson, vd KFS, 08-556 009 71, monica.ericsson@kfs.net
Anna Steen, tf förhandlingschef KFS, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net