anna

Nu blickar vi framåt mot avtalsrörelsen 2017

KFS har nu tecknat avtal med alla parter för alla branschavtal. Därmed är avtalsrörelsen för 2016 avslutad och förberedelserna för avtalsrörelse 2017 är påbörjade. T f förhandlingschef Anna Steen sammanfattar nuläget:

KFS styrelse fattade vid styrelsemötet i november beslut om inriktningen för den kommande avtalsrörelsen. Affärsmässig samhällsnytta är grunden för allt KFS gör och kollektivavtalen utgör en stor och vital del i varumärket. Avtalen ska bidra till företagens affärsmässighet, de ska vara konkurrensneutrala mot andra branschavtal utanför KFS, de ska underlätta kompetensförsörjningen till företagen och skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor.

Inför 2016 gjorde ett gediget arbete med att ta fram yrkanden och 2017 kommer att bygga på den plattformen. Precis som tidigare är arbetsfred det övergripande målet för en avtalsrörelse. KFS avtal ska vara konkurrenskraftiga och ge företagen möjlighet till lokala anpassningar. Avtalen ska också vara lätta att använda. Regleringar som inte längre används ska tas bort.

Precis som tidigare år vill KFS utveckla tillsvidareavtalen och ha fler processlöneavtal utan angivna nivåer eller individgarantier.

Branschråden spelar en viktig roll både inför och under avtalsrörelsen. Inriktningen för respektive branschavtal kommer att diskuteras vid kommande branschrådsmöten.

KFS kommer givetvis att ta hänsyn till det så kallade märket som den internationellt konkurrensutsatta sektorn bildar inom industriavtalet.

I början av 2017 går startskottet på allvar: Då kommer vi löpande att informera om vad som händer inom varje bransch och förhandling på vår webbplats www.kfs.net/avtal17

Vill du veta mer

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@kfs.net